درس های ۱ تا ۴ کتاب English Collocation in Use (آموزش ویدئویی)

با بدون دیدگاه

در این قسمت با آموزش ویدئویی Collocation (همایندها) از کتاب English Collocation in Use  در خدمتون هستیم. در قسمت اول، درس های ۱ تا ۴ کتاب English Collocation in Use و در ادامه این سری آموزشی، collocationها رو به صورت موضوعی، … بیشتر