پیشرفت و عوامل پیشرفت چیست؟

با بدون دیدگاه

پیشرفت و عوامل پیشرفت از نگاه تونی رابینز چیست؟ زمانی که همه چیز تغییر می کند و غیرممکن، ممکن می شود و دیگر به کمتر از فوق العاده رضایت نمی دهید پیشرفت حاصل شده است. همین پیشرفت بدون توجه به … بیشتر