مسیر کارآفرینی و تفکرات غیرمنطقی بر سر راه آن

با بدون دیدگاه

در این مقاله به موضوع مسیر کارآفرینی و تفکرات غیرمنطقی بر سر راه این مسیر می پردازیم. این تفکرات مانع مسیر کارآفرینی هستند و ممکن است شک و تردیدهایتان را تشدید کنند. برخی افراد ذاتا ریسک پذیرند و بی گدار … بیشتر