آیا یادگیری گرامر اهمیت دارد؟

با بدون دیدگاه

آیا یادگیری گرامر اهمیت دارد و از اولویت بیشتری نسبت به سایر مهارت ها برخوردار است؟ اصلا یادگیری آن ضرورتی دارد؟ آیا با خواندن گرامر می توانم روان صحبت کنم؟ شاید شما هم مانند من و بسیاری دیگر از روزی … بیشتر